Bắt đầu sự đổi mới của bạn cùng chúng tôi

ứng tuyển ngay tìm hiểu thêm

Bắt đầu sự đổi mới của bạn cùng chúng tôi

ứng tuyển ngay tìm hiểu thêm

Thuocsi.vn xây dựng một nền tảng công nghệ sức khỏe cho Việt Nam và Đông Nam Á nhằm nâng cao
chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các công nghệ chuyển đổi
từ bác sĩ đến bệnh nhân và tất cả các bên liên quan khác.

“We build health ecosystems that no one else has dared to build”

Tìm kiếm cơ hội dành cho bạn

Life at Thuocsi

Đội ngũ Lãnh đạo Thuocsi.vn

HOANG NGUYEN
CEO & CO-Founder

PETER NGUYEN
chairman & Co-Founder

VU VUONG
CCO & CO-FOUNDER

VAN BUI
COO

NAM PHAM
HEAD OF ENGINEERING